?  وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی ... | اس ام اس برای من وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی … « مطالب جالب « اس ام اس برای من وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی … « مطالب جالب « اس ام اس برای من [uCan-Post]
اس ام اس برای من


وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …

وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …

وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی …
خـانومـها رو جـو گرفـته بود و جـلوی همـه قهـقه میـزدن …
و شـوهراشـون هـم بیـخـیال نشـسته بـودن و تمـاشـا میـکردن …!
وقـتی مـنو هـم به جمعـشون دعـوت کـردن؛ آروم تو گوشـم گفـتی :
” مواظب وقـار و متـانـتت باش عـزیـزم “
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

وقـتی حواسـم نبـود و کمی روسـریم لیـز خـورده بـود …
و مـوهـام دیـده میـشد با لبـخند گفـتی :
” مـوهـات بیـرونـه ها خانـومی “
در حـالی که مـوهـام رو قایـم میـکردم
نگـاهی به زنهـای اطـرافم تو خیـابـون انداخـتم …
شـرم آور بـود ! شـوهراشـون چه بیـخیـال …
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

وقـتی در عـین حـال که مـنو به فعـالیـت اجتـماعی
درس خـوندن و فعـالیـت در دانشـگاه تشـویق میـکردی ؛
هـر از چنـدگاهـی یـادآوری میـکردی که :
” غـرور زن در مـقابـل مـردان غریبـه بجـا و خوبـه “
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

وقـتی اون روز آقـای همـسایمـون اومـده بـود دم در …
چـادر سـر کـردم و رفتـم قبـض هـا رو ازش گرفـتم …
برگشـتم دیـدم با لبـخند بهـم خـیره شـدی گفـتی :
” خوشـم اومـد چه مـردونـه برخـورد کـردی ، بدون عشـوه و طـنازی “
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

وقـتی اون روز تو مجـلس عروسی یهـو هـمه رو جـو گـرفت …
و زن ، مـرد قـاطی شـدن و …
مـردهـای دیگـه با چـه لـذتی به تمـاشـا نشـسته بـودن …
تو مـثل بـرق از جـا پریـدی و زدی بیـرون !
پشـت سـرت اومـدم گفـتی :
” متـشکـرم کـه اونجـا نمـونـدی “
اونجـا بود که فهـمیـدم تو با هـمه مـردهـا فـرق داری …

+ میـخوام بگـم : ایـن حرفـا همـه نشـونه ی ” عشـقه ” یه عـشـق واقعـی …♥

Like!
1
اشتراک این مطلب با دوستان


http://sms4i.mihanstore.net/product.php?id=1034برچسب ها : وقـتی اون روز تـو بـاغ همـه ی ...


ارسال نظر
 

636 views